O projektu

Območje Karavank je čezmejno območje s skupnim naravnim, kulturnim, gospodarskim, rekreacijskim in življenjskim prostorom. Ekonomski kazalci kažejo, da gre za gospodarsko neugoden obmejni prostor, po drugi strani pa glede na izjemne naravne vrednote območje lahko označimo kot »dragocen park med urbanimi centri«. Območje namreč zaznamujejo izredno pestra biodiverziteta, obsežna območja Nature 2000, številna manjša zavarovana območja ter naravne vrednote, ki zaradi bližine urbanih in turističnih centrov na obeh straneh meje vzbujajo veliko zanimanje za rekreativne dejavnosti in razvoj turizma. Pogorje Karavank se različno intenzivno oziroma odvisno od reliefnih razmer (široke predgorske doline, zaprti dolinski sistemi, gorska območja) izkorišča za gozdarstvo, kmetijstvo, predvsem pašništvo, in turizem.
Omejene možnosti izkoriščanja ter občutljiv naravni in kulturni prostor skupaj z rastočimi potrebami razvoja gospodarstva in turizma predstavljajo glavni problem območja na obeh straneh meje in tudi glavni razlog za pripravo projekta ter sodelovanje partnerjev.

O projektu

BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj je septembra 2008 skupaj s še 14 partnerji z Gorenjske, Koroške in avstrijske Koroške projekt »karavanke@prihodnost.eu« prijavil na javni razpis Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013. Marca 2009 smo prejeli pozitiven sklep o izboru vloge, 23. junija 2009 pa podpisali Pogodbo o sofinanciranju med vodilnim partnerjem BSC, Poslovno podpornim centrom, d.o.o., Kranj, in organom upravljanja Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013, Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in lokalno politiko.